TWORZYMY
Realizacje

DZIEJE POLSKI - TOM III

Trzecia z publikacji została uzupełniona czterema mapami historycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z rozwojem państwa węgierskiego, ekspansji Litwy, unii personalnej Polski i Litwy oraz wielkiej wojny z zakonem. 

 

 

•••    Imperia Ludwika Węgierskiego oraz Karola IV Luksemburskiego     •••

Mapa prezentuje obszar Europy Środkowej i Południowej znajdującej się w zasięgu oddziaływania węgierskiego ośrodka władzy. Oznaczono terytoria wchodzące w skład państwa Ludwika Węgierskiego (Królestwo Węgier, Królestwo Polskie i Chorwacja) oraz ziemie lenne (Mołdawię, Wołoszczyznę, Bośnię, Królestwo Neapolu oraz północne części Serbii i Bułgarii. Państwo Karola IV Luksemburskiego swoimi granicami obejmowało ziemie Czech, Moraw, Śląska, Łużyc i Brandenburgii.

 

 

Słowa kluczowe: Ludwik Węgierski, Karol IV Luksemburski, Królestwo Węgier, Chorwacja, Królestwo Polskie, Mołdawia, Wołoszczyzna, Bośnia, Królestwo Neapolu, Serbia, Bułgaria, Czechy, Morawy, Śląsk, Łużyce, Brandenburgia

 

•••    Ekspansja Litwy w XIII-XV wieku     •••

 

Litwa przez dwa wieki kilkukrotnie powiększyła swoje terytorium w kierunku południowo-wschodnim. Rdzenne litewskie ziemie znajdowały się nad środkowym Niemnem i Wilią oraz na Żmudzi. Do 1263 r. Mendog przyłączył terenu na południe od Nowogródka oraz na wschód od Wilna. W tym czasie pod wpływem Litwinów znajdowały się ziemie w rejonie Mińska oraz nad środkową Dźwiną w rejonie Połocka i Witebska. W końcu XIII i na początku XIV wieku Witenes i Giedymin na stałe przyłączyli okresowo opanowane ziemie oraz dotarli ze swoimi wpływami do Słucka, Brześcia nad Bugiem, Pińska oraz dolnej Berezyny. Kolejne powiększenie terytorium nastąpiło za Olgeirda Giedyminowica w latach 1345-1377 i obejmowało ogromne połacie ziem w dorzeczu środkowego Dniepru i grodów w Mścisławie, Briańsku, Homelu, Czernihowie, Kijowie, Żutomierzu, WInnicy, Czerkasach oraz Srawraniu nad Bohem. Witold Kiejstutowicz przyłączył tereny Zadnieprza z Połtawą oraz Dzikimi Polami nad dolnym, prawobrzeżnym Dniprem włącznie z limanami Morza Czarnego. Ponadto na mapie oznaczono tereny wsporne z Królestwem Polskim, m.in. ziemie chełmską i bełską oraz Podole.

 

 

Słowa kluczowe: Litwa, Żmudź, Mendog, Witenes, Giedymin, Olgiers Giedyminowicz, Witold Kiejstutowicz, Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, XV wiek

 

•••    Polska i Litwa w II poł. XV wieku     •••

 

Królestwo Polskie i Litwa w połowie XV w. obejmowały ogromny obszar Europy środkowo-wschodniej od doliny Odry i Warty na zachodzie, przez dorzecze Wisły, Dniestru, Dniepru i Dźwiny w kierunku wschodnim. Na północy państwa opierały się o wybrzeża Morza Bałtyckiego, na południu zaś Litwa sięgała limanów i wybrzeża Morza Czarnego. W skład Królestwa Polskiego wchodziły ziemie Prus Królewskich (Pomorza Gdańskiego i Warmii), ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej, Kujaw, Wielkopolski, Małopolski, Rusi Halickiej, ziemi bełskiej i chełmskiej oraz zachodnia część Podola. Pod wpływem polskiego króla znajdowały się Prusy Zakonne, Mazowsze oraz Hospodarstwo Mołdawskie. Wielkie Księstwo Litewskie obejmowało swoimi granicami tereny Żmudzi, ziemi wileńskiej, ziemi połockiej i smoleńskiej, Podlasia i Polesia, ks. słuckiego, mścisławskiego i czernihowsko-siewierskiego. Na południu włączone zostały ziemie kijowska, wołyńska, Dzikie Pola i część Podola.

 

 

Słowa kluczowe: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, unia personalna

 

•••    Wielka wojna z zakonem krzyżackim 1409-1411  •••

 

Mapa prezentująca wielką wojnę z zakonem prezentuje tereny środkowej Polski oraz ziemie we władaniu Państwa Zakonu Krzyżackiego. Wskazano lokalizacje koncentracji wojsk polskich i zakonnych, trasy ich ruchów, starcie na polach Grunwaldu oraz oblężenie Malborka. 

 

 

Słowa kluczowe; Królestwo Polskie, Państwo Zakonu Krzyżackiego, bitwa pod Grunwaldem, oblężenie Malborka

 

Napisz do nas lub zadzwoń