TWORZYMY
Realizacje

DZIEJE POLSKI - TOM II

2018-04-21

Bogaty materiał historyczny zebrany przez Autora został zilustrowany mapami historycznymi stworzonymi przez naszą pracownię. Na potrzeby  publikacji, w konsultacji z prof. Nowakiem zostało stworzone sześć kompozycji kartograficznych prezentujących kolejne etapy ewolucji terytorialno-politycznej państwa polskiego. 

 

 

•••    Polska 1238-1241     •••

Mapa obejmuje obszar kraju pod władaniem Henryka Brodatego an początku panowania, jego trwałe i czasowe nabytki oraz obszary uzależnione od tego władcy. Ponadto oznaczono księstwo Konrada Mazowieckiego, ziemie od niego zależne, a także księstwo Władysława Odonica. WYkreślona została granica państwa piastowskiego, granice państw i ziem, główne grody i miasta oraz ważniejsze bitwy.

 

 

Słowa kluczowe: Henryk Brodaty, Konrad Mazowiecki, Władysław Odonic, państwo piastowskie, Królestwo Polskie

 

 

•••    Ziemie polskie pod panowaniem Piastów około 1280 r.     •••

 

Mapa obejmuje ziemie polskie objęte władaniem przez dynastię piastowską. W ramach państwa piastowskiego znajdowały się Pomorze Gdańskie, Wielkopolska, Kujawy, ziemia dobrzyńska, Mazowsze, ziemia łęczycka i ziemia sieradzka, Małopolska podzielona na ziemię krakowską i ziemię sandomierską, księstwo opolsko-raciborskie, księstwa śląskie z wydzielonym księstwem jaworskim.

 

 

Słowa kluczowe: państwo piastowskie, XIII wiek, Pomorze Gdańskie, Wielkopolska, Kujawy, ziemia dobrzyńska, Mazowsze, ziemia łęczycka, ziemia sieradzka, Małopolska, ziemia krakowska, ziemia sandomierska, księstwo opolsko-raciborskie, księstwa śląskie, księstwo jaworskie

 

•••    Państwo Henryka IV i Przemysła II     •••

 

Opracowanie obejmuje obszar ziem polskich pozostający pod włądctwem Henryka IV w latach 1289-1290 oraz Przemysła II w okresie 1295-1296. Oznaczone zostały ponadto ziemie śląskie pozostające pod wpływem Henryka IV. W tym okresie Henryk panował nad znaczną częścią Śląska oraz ziemią krakowską, natomiast Przemysł opanował Wielkopolskę oraz Pomorze Gdańskie. Pozostałe ziemie zarządzane były przez lokalnych książąt. 

 

 

Słowa kluczowe: Henryk IV, Przemysł II, państwo polskie, królestwo

 

•••    Królestwo Polskie Wacława II  (1300-1305)  •••

 

Państwo, którym panował Wacław II obejmuje obszar Pomorze Gdańskiego, dalej na południe Wielkopolski, Kujaw, ziemi łęczyckiej i sieradzkiej, ziemi sandomierskiej i krakowskiej. Ziemie śląskie w tym czasie były podzielone na szereg księstw, z których na mapie opisano księstwo świdnicko-jaworskie, księstwo legnickie oraz księstwo głogowskie. Mazowsze i ziemia dobrzyńska pozostawały poza granicami państwa Wacława II. 

 

 

Słowa kluczowe: Wacław II, Pomorze Gdańskie, Wielkopolska, Kujawy, ziemia łęczycka, ziemia sieradzka, ziemia krakowska, ziemia sandomierska

 

•••    Polska w czasach Władysława Łokietka (1314-1333)  •••

 

Władysław Łokietek zaczął scalać podzielone ziemie piastowskie w jeden organizm państwowy. Na początku XIV wieku państwo obejmowało Wielkopolskę, Kujawy, ziemię dobrzyńską, łęczycką i sieradzką, a an południu kraju ziemię krakowską i sandomierską. W tym okresie wojska polskie starły się z Krzyżakami pod wsią Płowce na Kujawach.

 

 

Słowa kluczowe: Władysław Łokietek, państwo polskie, Pomorze Gdańskie, Wielkopolska, Kujawy, ziemia dobrzyńska, ziemia łęczycka, ziemia sieradzka, ziemia krakowska, ziemia sandomierska, bitwa pod Płowcami

 

•••    Polska w czasach Kazimierza Wielkiego (1333-1370)  •••

 

Królestwo Polskie za Kazimierz Wielkiego obejmowało swoimi granicami znaczne tereny ziem tradycyjnie polskich oraz ziem nowo włączonych przez ostatniego Piasta na tronie polskim. W graniach kraju znajdowały się Kujawy, ziemia dobrzyńska, Wielkopolska z wydzielonymi ziemia gnieźnieńską, poznańską i kaliską, ziemię sieradzką, łęczycką w centralnej części kraju. Mazowsze zostało zhołdowane, sąsiednia ziemia płocka stanowiła lenno czeskie a ziemia wiska przeszła pod władanie księcia litewskiego w połowie XIV wieku. Dalej na południe w królestwo obejmowało ziemię sandomierską, ziemię krakowską oraz w kierunku południowo-wschodnim ziemia przemyska, ziemia halicka, księstwo chełmsko-bełskie, księstwo włodzimierskie i Podole stanowiące polskie lenna. Na północy Państwo Zakonu Krzyżackiego obejmowało obszar Pomorza Gdańskiego, ziemię chełmińską oraz tereny zamieszkałe przez plemiona pruskie.

 

 

Słowa kluczowe: Kazimierz Wielki, królestwo polskie, Kujawy, ziemia dobrzyńska, Wielkopolska, ziemia gnieźnieńska, ziemia kaliska, ziemia sieradzka, ziemia łęczycka, Mazowsze, ziemia płocka, ziemia wiska, ziemia sandomierska, ziemia krakowska, ziemia przemyska, księstwo chełmsko-bełskie, księstwo włodzimierskie, Podole, Państwo Zakonu Krzyżackiego, ziemia chełmińska, Prusowie

 

 

•••    DOPYTAJ O MAPY HISTORYCZNE DLA SIEBIE  •••

 

 

 

Napisz do nas lub zadzwoń