STRONA GŁÓWNA / NOWE MAPY HISTORYCZNE - "DZIEJE POLSKI", TOM II

W połowie grudnia w Krakowie odbędzie się premiera kolejnego tomu "Dziejów Polski". Opracowanie dotyczy okresu XIII i XIV wieku i ilustrowane jest serią 6 map historycznych Polski, które wyszły z naszej pracowni. 

Opracowane mapy odnoszą się do kilku okresów funkcjonowania państwa polskiego. Wszystkie zostały opracowane w podobnym standardzie z wykorzystaniem efektu cieniowanej rzeźby terenu. Pierwsza obejmuje Polskę w latach 1238-1241 i przedstawia granice ziem pod panowaniem Henryka Brodatego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Odonica oraz tereny pograniczne.

Ziemie polskie pod panowaniem Piastów około 1280 roku to mapa prezentująca zasięg ziem znajdujących się we władaniu książąt z linii Piastów, m.in. Wielkopolski, Pomorza Gdańskiego, Mazowsza z ziemią dobrzyńską, ziemi sandomierskiej, ziemi krakowskiej, ziemi łęczyckiej, ziemi sieradzkiej, księstw śląskich w tym jaworskiego i opolsko-raciborskiego.

Trzecia z map prezentuje ziemi władane przez Henryka IV w latach 1289-1290 wraz z ziemia zależnymi oraz Przemysła II w okresie 1295-1296. Czwarta w kolejności dotyczy okresu konsolidacji ziem polskich przez Wacława II w latach 1300-1305 oraz prezentuje podział Śląska na poszczególne księstwa. 

Ostatnie mapy w serii obejmują okres panowania Władysława Łokietka w latach 1314-1333 oraz Kazimierza Wielkiego do roku 1370. Na mapach można prześledzić etapy rozszerzania się granic państwa polskiego, ziemie pozostające lennami oraz przebieg granic najbliższych sąsiadów państwa ostatnich Piastów.